Semalt, Subdomainleri yzarlamak üçin Google Analitikasynda süzgüç gurmak üçin 4 ädim açdy

Google Analytics-de ýörite süzgüç gurmak, esasy sahypamyzdan aýratyn subdomenleriň traffigini seljereliň. Bu adaty süzgüçler sahypalary , bloglary bolan web sahypalaryny we bar bolan domenleriň bir bölegi bolan täjirçilik sahypalaryny ýerleşdirmek üçin peýdalydyr.

Bu ýerde Andrew Dyhan, bir ýokary uzman giň we aňsat Aragatnaşyklar diýip Semalt üçin kiçi täsir yzarlamak üçin Google analitikleri bir filtri düzmek biljekdigiňiz barada.

1-nji ädim: Google analitikleriňizi kiçi domende guruň:

Google Analytics hasaby subdomain-de gurlandygyna we iki domeniň hem bir UA kody ulanýandygyna göz ýetirmeli. Web sahypalaryňyzyň ikisi-de birmeňzeş UA häsiýetini ulanmasa, süzgüç döredeniňizde statistikaňyzy görüp bilmersiňiz. Şeýle hem, Google Tag Assistentini ulanyp, koduňyzyň takyk gurlandygyna domeniňiziň we subdomainiň ýagdaýyny barlap bilersiňiz. Iki sahypa üçin alhliumumy Analitika koduny guranyňyzdan soň, ikinji ädime geçip bilersiňiz.

2-nji ädim: Google Analytics hasabynda täze pikirler dörediň:

Google Analytics hasabyňyzda täze pikirler döretmek ýönekeý. Hasabyňyza gireniňizden soň, “Dolandyryş” bölümine basyp, “Täze görnüşi döretmek” opsiýasyna basmaly. Bu görnüşe dogry at bermegi ýatdan çykarmaň. Bu ädim gutaransoň, hakyky subdomaini (blog.abc.com ýaly) goşmaly we sazlamalary ýatda saklamaly. Bu ädim üýtgedilmedik we çig ýol maglumatlaryna hiç hili kynçylyksyz girip biljekdigiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, süzgüçleri öçürmek aňsat, ýöne olary hemişelik pozup bilmersiňiz we süzülen maglumatlary gaýtalap bilmersiňiz.

3-nji ädim: customörite süzgüçleri ulanyň:

Subdomain üçin döreden täze görnüşleriňize basmaly we ýörite süzgüçleri mümkin boldugyça gysga wagtda ulanmaly. Süzgüç görnüşine görä, ýörite süzgüç opsiýasyny saýlamaly we Goşmak düwmesine basmaly. Şeýle hem, açylýan menýunyň baş adyny saýlap bilersiňiz; bu ýerde subdomaini döwürler we yza gaýdyşlar bilen goşmaly. Mysal üçin, kiçi domeniňiz www.wholesale.abcsite.com bolsa - ony lomaý \ .abcsite \ .com hökmünde goýup bilersiňiz.

Bu prosesi tamamlanyňyzdan soň, hemme zadyň gowy işleýändigine göz ýetirmek üçin Filteri barlamak opsiýasyna basmagy ýatdan çykarmaň, ýöne bu zerur däl ädimdir. Saklamak düwmesine basanyňyzdan soň, süzgüçler indiki ýigrimi dört sagadyň dowamynda maglumatlary ýygnap we görkezip başlar.

4-nji ädim: Google Analytics-e ugrukdyrma goşmaçasyny goşuň:

“Google Analytics” emlägine ugrukdyrma goşmaçasyny goşmaly, sebäbi subdomaine gelýänleriň öz-özüne ýüzlenmeginiň öňüni alar. Mundan başga-da, Google Analytics hasabatyňyzy gözden geçirip bilmezler. Salgydan çykarmak üçin Google Analytics hasabyňyzdaky Admin bölümine girmeli. Bir emläk saýlanyňyzdan soň, indiki ädim Gözleg maglumatlary opsiýasyna basmakdyr. Netijede, “Referral Exclusion” sanawyna basmaly we sazlamalary ýatda saklamazdan ozal subdomain URL-i goşmaly. Süzgüçler we kiçi domenler barada has giňişleýin maglumat üçin Google-yň kömek bölümini barlamaly.

mass gmail