Semalt hünärmeni wideo marketing maslahatlaryny paýlaşýar Her SEO çempiony bilmeli

Onlaýn marketingde, gözleg motory optimizasiýasy (SEO) öz işini uzak möhletli etmek isleýänleriň köpüsi üçin möhümdir. Mazmuny optimizirlemek aňsat, sebäbi belli strategiýalary öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, käbir sanly marketing agentlikleri, esasanam näme etmelidigini bilmän, bu prosesi gaty kyn görýärler. Wideo gözleg motory optimizasiýasy her onlaýn mazmun üçin zerurdyr. 2006-njy ýyldan başlap, Google “YouTube” -ny satyn aldy we şondan bäri wideo kliplerde SEO-ny ulanmak beýleki onlaýn mazmunlar ýaly möhümdir.

Kompaniýalaryň köpüsi wideolaryň ulanylyşyny dürli usullar bilen tapýarlar. Mysal üçin, köp soraglar we okuw gollanmalary gowy maglumat wideosynyň serişdesini talap edýär. SEO-nyň wideolar üçin ähmiýetini bilip, ony nädip ulanmalydygy hakda pikir edip bilersiňiz.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan, wideolary size has ýokary dereje berip biljek birnäçe gymmatly maslahatlary kesgitleýär:

Mazmunyň uzynlygy.

Açar sözleri habaryňyzyň hekaýa tagtasyna girizmek möhümdir. Wideo edil blogdaky makala ýaly işlemeli. Wideolar giňişleýin, maglumatly, ýöne ýeterlik gysga bolmaly. Köp gözlegler ortaça ulanyjylaryň wideo üçin 2 minut sarp edýändigini görkezýär. Wideoňyzyň uzynlygyny gysga saklaň: takmynan 5 minut. Wideo mazmunyňyzyň ähliumumy gurşawyny artdyrýar, şeýle hem işjeň müşderileriňize degişli mazmuny basmak we tapmak üçin maglumat platformasyny hödürleýär. Wideolar YouTube ýaly platformalarda paý alýar. Google botlary iň köp paýlaşylan baglanyşyklary alyp bilerler, soň bolsa web sahypalarynyň köpüsini tertipleşdirmegiň ölçeglerine öwrüler.

Wideonyň maksady.

Wideo SEO meýilnamasynyň görüşi, maksatlary we gymmaty göz öňünde tutulmaly esasy faktorlar. Ygtybarly missiýa bilen täsirli wideo marketing kampaniýasyny gurup bolýar. Şeýle-de bolsa, wideonyň maksatlary, olary ulanýanlaryň ýerlikliligine uly täsir edýär. Mysal üçin, marka üçin döredilen wideo maglumat beriji bolup biler we satyn almak proseduralaryny öz içine alýar. Şeýle-de bolsa, bilim sebäpleri boýunça ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň wideosy ýok bolup biler. Muňa derek, açar söz ýerleşdirmekde esasy orun tutýarlar.

Täsir we ynandyrma.

Haçan-da bir adam onlaýn wideo gözleýän bolsa, tomaşaçylaryň köpüsi hasaplaýan faktor. Gurşunly ýa-da paýlaşmaga itergi berip biljek wideolar, yzygiderli görüş akymyny gazanmagyň iň amatly usullaryndan biridir. Birnäçe usul, wideo aşakdaky derejä ýetip biler. Mysal üçin, eşidiş işleýşiniň goşulmagy. Wideoda subtitrler, ýazgylar we düşündirişli tekst goýup bolýar. Bu amal, wizual we eşidiş duýgularyny aktuallygy ýokarlandyrýar.

Netije

Häzirki SEO-da mazmun döretmek we wideo marketing köp SEO taktikasyna ep-esli täsir edýän täze usullardyr. Kärdeşlerim we men bu taktikany esasanam düşündiriş üçin wideolara tomaşa edýänler üçin ulanmagy maslahat berýäris. Bu iki düşünje başgaça bolup görünse-de, ikisi hem sanly marketing strategiýasy we öwrülişikleri köpeltmek ukybyna eýedir. Wideolar düşündirmek bilen bir hatarda diňleýjileri web sahypaňyzyň çagyryş hereketlerini nirede ýerine ýetirmelidigine gönükdirýär. Netijede, wideo marketing, esasanam gözleg motorlarynda web sahypaňyzy tertipleşdirmek meselesine çözgüt bolup biler.

mass gmail