Kompýuteriňizi Botnet hüjüminden goradyňyzmy? - Nook bolsa, “Semalt” maslahatlaryna eýeriň

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý botnetleriň köplenç zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýokaşýan we uzakdaky öý eýesi tarapyndan dolandyrylýan “zombi kompýuterleriniň” torlaryndan ybaratdygyny aýdýar. Bu ýagdaýlarda onlaýn aldawçy spam ibermek ýa-da beýleki kompýuterlere hüjüm etmek ýaly buýruklary başlaýar. Bot, uzakdaky buýruk we dolandyryş (C&C) serwerinden maglumat iberip we alyp bilýän zyýanly programma üpjünçiligi. Bu robot pidalaryna zyýan we şikes ýetirmek üçin erbet niýetli adamlar tarapyndan ulanylyp bilner. Geçmişde botlar DDoS hüjümleri ýaly köp kiber jenaýat bilen baglanyşyklydy. Täjirçilik web sahypalary bolan adamlar käbir ak şlýapa botlary bilen tanyş. Mysal üçin, Google, Yahoo we Bing web sahypalaryna girmek we möhüm web sahypasy maglumatlary almak üçin botlary web gözlegçisi hökmünde ulanýarlar.

Botnet näme

Bir bot botnetiň funksional birligini emele getirýär. Bot ýönekeý programma bolup, kody uzakdaky hostdan buýruklary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Bot kompýutere gizlenen görnüşde ýol tapmaly. Bu ýerden bot buýruk we dolandyryş uzak serweri bilen habarlaşmaly. Hüjümçi soňra botnet toruna hüjüm etmek üçin müşderi programmasyny ulanar.

Programma kodlanansoň, käbir gara şlýapa sanly pidalara ýaýramagy aňladýar. Esasy botnet kezzaplary 20,000-den gowrak kompýutere hüjüm edýär. Hüjüm edenler adamlary kompýuterlerine zyýanly programma üpjünçiligini gurmak üçin hileleri ulanýarlar. Mysal üçin, adamlar öz müşderilerine spam hatlaryny ibermek kararyna gelip bilerler. Bu hatlarda zyýanly we fişing baglanyşyklary bolup biler. Beýleki adamlar zyýanly programma üpjünçiligini we Troýanlary öz içine alýan goşundylary iberip bilerler. Bu hüjümler, ejiz pidasy bolan kompýuteriň soňky ulanyjysyny nyşana alýar.

Botlar bitewi dolandyryş ulgamynda galmalydyr Bu botlar aşakdaky ýaly usullar boýunça biri-biri bilen habarlaşýarlar:

  • Deňdeş Bu botlar biri-birine habarlaşýarlar we buýruklar iberýärler. Şeýle-de bolsa, bot-master bot shemasyndaky umumy aragatnaşyga gözegçilik edip biler.
  • Botnet üçin C&C. Bu görkezmäniň dik görnüşi. Hüjümçi C&C serwerinden göni tora buýruk iberýär. Bu ýerde köp sanly hüjüm edýärler.
  • Gibrid re modeim. Bu usul ýokardaky usullary birleşdirýär.

Adamlar bot torunyň kömegi bilen köp sanly botnet hüjümini amala aşyryp bilerler. Mysal üçin, käbir ulanyjylar spam hatlaryny iberip bilerler. Pastakyn geçmişde maglumat ogurlamak ýaly jenaýatlar hemişe botnetleriň işiniň netijesi bolupdy. Mysal üçin, hüjüm edilen maşynlar internet howpsuzlygynyň ýagdaýyna zyýan ýetirýär. Kompýuterlerinde duýgur maglumatlary saklaýan ulanyjylar hemmesini hakerlere ýitirmek howpuny alýarlar. Mysal üçin, kredit kartoçkasynyň ogurlanmagy, maliýe maglumatlarynyň ogurlanmagy we giriş şahsyýet maglumatlaryňyzyň ýitmegi.

Netije

Botnet hüjümleriniň öňüni nähili almalydygyny öwrenmek zerurdyr. Köplenç botnets adamyň kompýuterine bilmezden girýän ýönekeý zyýanly programmalar bilen başlaýar. Bu ýagdaýlaryň hemmesinde habarlylyk kiberhowpsuzlygy gowulaşdyryp biler. Hökümet raýatlary kiber jenaýatçylardan howpsuz saklamagy başaryp biler.